Kvalitet

Vår målsättning är att erbjuda gymnasium där våra elever kan trivas och utvecklas maximalt utifrån sin förmåga. Bra lärare, modern pedagogik och en trygg miljö är det som enligt oss definierar en bra skola. 

Att du mår bra, såväl fysiskt som mentalt, är en förutsättning för att du ska kunna nå dina mål. Därför är vi noga med att ha en väl fungerande elevhälsa. På var och en av våra skolor finns ett elevhälsoteam som bland annat består av skolsköterska, kurator och specialpedagog. Deras uppgift är att arbeta för en god arbetsmiljö som är fast förankrad i skolans värdegrund och där alla känner sig väl behandlade.

För oss handlar kvalitet i skolan om:

  • Bra lärare
  • God gemenskap
  • Modern teknik
  • Trygg miljö
  • Ständiga förbättringar

Vårt kvalitetsarbete syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten genom att identifiera de åtgärder som krävs i arbetet mot att nå de nationella målen såväl som våra egna interna mål. Detta görs främst genom att beskriva nuläget med bl a statistik, sätta mål inför den kommande perioden samt följa upp utifrån tidigare mål och gjorda förändringar. 

Här redovisas skolornas senaste kvalitetsrapporter:
Kvalitetsrapport Hermods Gymnasium Stockholm
Kvalitetsrapport Hermods Gymnasium Göteborg
Kvalitetsrapport Hermods Gymnasium Malmö

Sammanfattning av resultaten för Hermods Gymnasiums huvudmannarapport:
Hermods Gymnasium Huvudmannarapport 2016_17

Hermods Gymnasium och AcadeMedia AB

Hermods Gymnasium ägs av Nordens största utbildningsföretag, AcadeMedia AB. Hermods är ett av Sveriges äldsta verksamma utbildningsföretag med över 4 miljoner elever genom åren. Det är ett väletablerat och innovativt företag med starka humanistiska värderingar och en vision av människans unika värde och utvecklingsmöjligheter.

Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Vår viktigaste strategi är därför att garantera att alla våra förskolebarn, grundskoleelever, gymnasister och vuxenstuderande erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd. AcadeMedia garanterar därför att varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning.