Synpunkter på verksamheten

Att få ta del av klagomål och synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Ta gärna hjälp av din mentor, undervisande lärare eller annan personal på skolan. Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för Hermods Gymnasium som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid klagomål och synpunkter:

1. A) Ta kontakt med din mentor alternativt din/son eller dotters mentor eller annan lärare. Läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar till rektor.

B) Eller använd ”Blankett för klagomål och synpunkter för verksamheten” som du kan ladda ner här». Ifylld blankett skickas härefter till skolans rektor förslagsvis via mail.

2. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till. Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.

3. Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/vårdnadshavare samt att detta dokumenteras.

4. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Huvudman

Joakim Molander, verksamhetschef Hermods Gymnasium
0702 890 151
joakim.molander@academedia.se

Postadress
AcadeMedia Joakim Molander
Box 2121
403 13 Göteborg